Misyon-Vizyon

Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO)

Bilimsel üretim ve eğitim faaliyetlerindeki hedeflerin başarı ile gerçekleştirilmesinin ardından üniversite bünyesinde yaratılan katma değerin teknoloji ve yenilik alanında da toplumsal faydaya dönüştürülmesi konusunda çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede 28.08.2014 tarihli Başkent Üniversitesi Senatosu’nda alınan kararla doğrudan üst yönetime bağlı olarak çalışan BÜ-BİTTO kurulmuş ve Bağlıca Kampüsü’nde tahsis edilen alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Başkent Üniversitesi’nin 2010-2015 Stratejik Planı’nda olduğu gibi, 2016-2023 dönemi stratejik planı bünyesinde de aynı üç alan belirlenmiştir. Başkent Üniversitesi Stratejik Planı içinde birinci stratejik alan bilimsel üretim, ikinci stratejik alan öğrenmeyi mükemmelleştirmek ve üçüncü stratejik alan ise toplumun gereksinmelerine yanıt vermek olarak tanımlanmıştır. Üçüncü stratejik alanın dönemdeki teması yenilikçilik ve girişimcilik stratejisidir. Bu alana yönelik olarak üniversite genelinde koordinasyon makamı olarak Başkent Üniversitesi Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO) görevlendirilmiştir.

Bu stratejik belgelerin yanında Başkent Üniversitesinin stratejik yaklaşımı ışığında BÜ-BİTTO’nun doldurması gereken boşlukta modüller tanımlamıştır. Bu modüllerden ilk beşi TUBİTAK tarafından tanımlanan TTO faaliyetlerine yönelik beş temel modüldür. Bu beş modül ile birlikte BÜ-BİTTO görev tanımında yer alan küresel katma değerin yaratılması ve yaratılan ekonomik değerlerin küresel ölçekte değer kazanmasına yönelik hizmetler ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi Modül-3 ve Modül-5 çalışmaları kapsamında yürütülmektedir. Modül-3 olarak tanımlanan bilimsel paylaşım modülü ise, BÜ-BİTTO bünyesinde elde edilen deneyim ve sonuçların bilimsel açıdan incelenerek kamu-üniversite-sanayi işbirliği genelinde yürütülen bilimsel araştırmalar için ilgi odağı olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece BÜ-BİTTO bünyesinde yaşanan deneyimlerin ve sorunların yeni bilimsel araştırmalara kaynaklık etmesi hedeflenmektedir.

Türkiye genelinde 36 eğitim, sağlık, uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyetlerini sürdürmekte olan Başkent Üniversitesi’nde 10 binden fazla personel görev yapmakta ve yılda 4 milyonun üzerinde hastaya hizmet verilmektedir. Bu sayıdaki personeli, sağlık hizmeti ve sağlık alanına odaklanmış mühendislik faaliyetleri ile “İleri Sağlık Teknolojilerini” öncelikli alan olarak tanımlayan BÜ-BİTTO, mevcut sahasından aldığı verileri sanayi ve kamu kurumları ile eşleştirerek proje önerileri havuzu geliştirme konusunda yoğun çalışmalarına devam etmektedir.
Bu yapılanmanın ardından, Üniversitemizin strateji belgesinde üçüncü stratejik alan doğrultusunda ulusal yapılanmaya katkı yapabileceği alanlar ve bu alanlara yönelik çalışma yapan birimlerimiz belirlenerek üniversitemizin katma değer yapabileceği alanlar havuzu elde edilmiştir. Bu çerçevede üniversitemizin katkı yapabileceği alanlar, bu alanlara yönelik örgütlenme ile sorumluluklar da tanımlanmıştır. UBTYS vizyonu “Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına yenilikçi ürün süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiyedir” ışığında, Başkent Üniversitesi’nin birikimlerinin öncelikle planın “İvme kazanmamız gereken alanlar”ına yönelik katma değer yaratabileceği değerlendirilmiştir.

İleri Sağlık Teknolojileri (İST) alanı hem üst seviyeli strateji dokümanlarında öncelikli alan olarak tanımlanmış olması hem de Başkent Üniversitesinin özyetenek alanı olması nedeniyle ana omurga olarak tanımlanmıştır. Başkent Üniversitesi Güçlü Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulları ve uygulama birimleri ile bu alanda ülkemizin en önde gelen kuruluşlarından birisidir. Bu ana omurgayı besleyecek ve BÜ-BİTTO’nun üniversite içindeki akademik bilimlerden beklentilerini tanımlayacak şekilde Üniversitemizin yapacağı bilimsel katkı alanları da aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
1.    Mühendislik: İST için gerekli olan mühendislik çalışmalarıdır. Bu alanda Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere farklı birimlerde yapılan bilimsel çalışmaları kapsar.
2.    İşletme: BÜ-BİTTO faaliyetleri çerçevesinde özellikle Finans, Muhasebe ve Strateji alanları başta olmak üzere yapılan bilimsel çalışmalardan hareketle İST alanına özel geliştirme süreçlerinin sağlıklı ve güçlü kılınmasını garanti altına alacak olan yöntem ve süreçlerin geliştirilmesini kapsar.
3.    Hukuk: FSMH ve Özel hukuk çerçevesinde ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ile IST uygulamalarının geliştirilmesi sürecindeki bilimsel bilgi birikimlerini kapsar.
4.    Yaratıcı Endüstriler: Fikirden ürüne geçerken sosyal inovasyon da dahil tüm süreçlerin dahil edilmesine yönelik süreç ve yöntemleri kapsar.
5.    Yönetim: İST alanında gerçekleştirilen tüm çabaların başlangıç aşamasından itibaren doğru yönlendirilmesini sağlayacak Pazar ve danışmanlık alanlarındaki bilimsel çalışmaları kapsar.
BÜ-BİTTO’nun görevi Üniversitemiz içinde yürütülen bu bilimsel faaliyetler kapsamında İST’ne katkı sağlayacak olan bilimsel çalışmaları takip etmek, desteklemek ve işbirliği ile ekonomik değere dönüştürmektir.